2015年6月17日星期三

世界语简历

Kandidatoj sociaj retoj por promocii la disvolviĝon de nubo komputado transdono, mult-lingva World Journal anglaj kaj japanaj budhismaj skriboj kompari la originalan Majstro trejnado instruisto, antaŭe nacia ŝlosilo universitato instruisto en Guangzhou, Shenzhen kaj Hongkong post ajna retejo disvolviĝo direktoro kaj majstro, havigos riĉeco de informoj kaj esplorado ripari intervjuo originala, 30-jaro divido de la Sakyamuni Buddha Dharma plurlingva plurmedia reto originala traduko de reta transdono Webzen disvolvita instru reviziita versio
● studo, skandanta, pensante ĝian signifon, tripulado, kiel jene praktikon por aliaj por diri, klerigita Tri Dharma Stampoj Kvar Noblaj Veroj, unu konita linio de la originalo Dharma Okobla Vojeto
En Darmo kiel instruisto, al la ordonoj de la divido, kun zen meditado instruis: Multlingva originala Dharma agama Budho de tibeta kaj han Chuan Wu Chi plejagxuloj tradukita agama, Yuanheng Templo Theravada Tripitaka Tradukado kaj Tradukado Theravada pali, japana traduko de Theravada Tripitaka (interquartile Oras aliaj Miscellaneous riparo agama kaj faro tra aliaj gravaj sekcio, meza kaj longa, kaj malgranda parto de la kresko Unu agama): la Oferto skandantaj, granda studo de la klasikaj, Zen linio tridek sep havajxon, la Kvar Noblaj Veroj tra, tra la Okobla Path; recitos pali Taja Sangha Puja.
● Malplena kiel duobla rompo, la mondo de elektronikaj komunikiloj Skribo biblioteko de budhismaj skriboj budhismo kaj ĉina budhismo en la angla kaj japana lingvo retejo Multoblaj nubo disvolviĝo trejnado
1982 College samtempe li komencis praktiki Shaolin marciales artoj discxiplo estis la budhisma Akademio de Sociaj Sciencoj postdiploma, li servis kiel Sichuan University Budhismo
Profesia doctoral gvidinstruisto Profesoro Chen Bing meditado serioj kaj aliaj estis lernanta la Kvar Noblaj Veroj, la Okobla Vojeto sep dormo apogo kaj originalaj meditadon, 1994 en Shenzhen, predikante
Templo monaĥo malsukcesis daŭrigi lerni hejme, tenante monaĥoj religia ordonojn kaj laboro, en 2000 eniris en kontakton kun aliaj ĉinaj Budhismo kaj disvolvitaj dekoj da originalaj
Budhismaj Skribo biblioteko kaj aliaj realaj riparo mult-lingva retejo, komputilaj malmolaj diskoj plurmediaj kaj moveblaj tableta mensajería instantánea kaj sociaj rimedoj Sutras, kiu komenciĝis reen en 2003
Posedita trejnado Theravada temploj kaj aliaj baldaŭ meditado kaj meditado por ambaŭ monaĥoj monaĥejo paĝaro kaj informoj sistemoj disvolviĝo volontulaj loĝanto en 2012 en Xiamen
Post la meditado salono kaj monaĥejo monaĥo Piti kompleksa reala riparo post trejnado en Hangzhou komencis paroli agama kun meditado, reen al Guangdong en 2014 kaj specialigita en originala Budho
Franca tridek sep produkto dum rigardante super la biblioteko de la taja aŭ internacia tri-ringo granda ringo altaro sorto, estis en Guangdong, Fujian kaj Zhejiang kaj aliaj lokoj de meditado templo, temploj, retiriĝas punkto, universitatoj,
Trejnado centroj kaj kompanio instruis: budhisma angla, komputilo angla, IELTS, interreto banko; clusterhead Franca traduko de la originala Budho Zen reto transdono reto, Internacia Entreprenistoj
Retreat kaj universitarios, sep sentis Satipatthana tridek sep produkto apogo kaj aliaj realaj riparo.
● sukcesis plurmedia kaj multi-lingvo Budhismo por budhisma Skribo biblioteko retejo Cloud Management Information System Development Project
La jenaj URL serviloj en Nordameriko ekstere de Ĉinio Firewall, ĉeftero uzantoj temporalmente bezonas duan generacio Interreto IP v6 kaj aliaj antaŭitaj interkonektanta teknologiojn por viziti
Petu, frato kaj gepatroj kanada civitano, mi estas senedza sen lia fianĉino, tridek jaroj de laboro en la laika monaĥo quit tenante unpaired familio ne volas tinkturi polvo Boys
Xiangqun Sutra Studante, Praktikante, Disvolvante & Training
Xiangqun plurlingva originala franca interpretisto trejnado Dover nubo disvolviĝo http: //nyxqss.xqact.com; http: //xg.xqact.com
http: //naxq.wordpress.com; http: //scbbb.wordpress.com
Xiangqun angla-ĉina pali Sutra
Angla-Japana tradukado de la ĉinaj mondo pali Vinaya responda sekcio Diversaĵoj agama http: //siebii.xqact.com; http: //xh.xqact.com;
http: //sieii.wordpress.com; http: //bdxq.wordpress.com
Xiangqun agama Sutra
Tridek-sep produktoj kompari kun la Kvar mult-lingva trejnado http: //hanxq8.xqact.com; http: //xi.xqact.com;
http://scebb.wordpress.com
● Elektronika budhismaj skriboj, plurmedia kaj multi-lingvo budhisma Skribo biblioteko ejo nubo mastrumado informsistemo teknologio kapablo
Google® Kromprogrameto por Eklipso 3.7, App Engine, aplikaĵoj, Chrome VIN, Android;
IBM® Eklipso IDE por Scala / java, MyEclipse por printempo; SPSS, SAS® 9.3;
VMware® Ludanto, STS Scala / java IDE, Cloud Foundry; Cloudbees Toolkit;
Oracle® JDK 7; UML Lab; Eltiro, Lift, AJAX, structs, OpenOffice;
JOONE; JGAP; JDMP; Knime; Weka; Maleo; LibSVM; ScrumWorks + XP + RUP.
● Ĉinio (inkluzive de Honkongo kaj Guangdong Fujian kaj Ŝanhajo dialekto), angla, japana kaj Esperanto mult-lingva kapablo
1991 Ĉinio CET ekzamenon registrita, angla vortprovizo: 50.000, scipovas la anglan kaj budhismaj financa programaro;
Komunikado kaj e-komerco en la interreto en Esperanto, angla-ĉina - angla, japana kaj ĉina - Ĉina kaj Japana kaj ĉina Shi - Han Shi traduko rapido: 5 mil vortojn / tago;
Modernaj usonaj anglaj parolata: Flue angla komforte stroke rapido: 50 vortoj por minuto; Sogou pinyin apopleksio;
Dr.eye 8.0, Transtar, la Uragano traduko raso, la Orienta Ekspreso, IBM tradukisto, han Tradukisto;
Gepatra lingvo - ĉina ĉina, Mandarena Mandarena: kompetenta; Hongkongo dialekto Kantona, japanoj kiel dua kaj la Tri esperanto: Getting Started.
● Edukado
Fako de Informo Direktado Majstro 1990-1993 Dongbei Universitato de Financo kaj Economics (Dalian, Ĉinio)
1982-1986 Nankai Universitato Fako de Komputika Universitato (Tianjin, Ĉinio)
● bona Kontakto
Google Talk Video Retpoŝto: sfebbi@gmail.com; QQ Numero 3138060032
Xiangqun Webzen originala budhisma Universitato QQ grupo nombro: 437536664; 348850583; 239077043;
Kaj mikroblogilaron mikro-kanalo nombro kaj 4G telefonoj: XQ18575684947 povas aŭtomate respondi alvokon, registrado
Bonvolu legi la nordamerika retejo (muro) http://nyxqss.xqact.com

Candidates social networks to promote the development of cloud computing

Candidates social networks to promote the development of cloud computing transmission, multi-language World Journal English and Japanese Buddhist scriptures compare the original Master training professor, formerly a national key university teacher in Guangzhou, Shenzhen and Hong Kong after any website development director and teacher, will provide a wealth of information and research to repair interview original, 30-year division of the Sakyamuni Buddha Dharma multilingual multimedia network original translation of network transmission Webzen developed teach revised version
● study, chanting, thinking its meaning, manned, as saying practice for others to say, enlightened Three Dharma Seals Four Noble Truths, one known line of the original Dharma Eightfold Path
In Dhamma as a teacher, to the precepts of the division, with Zen meditation taught: Multilingual original Dharma Agama Buddha of Tibetan and Han Chuan Wu Chi elders translated Agama, Yuanheng Temple Theravada Tripitaka Translation and Translation Theravada Pali, Japanese translation of Theravada Tripitaka (interquartile Doro other miscellaneous repair Agama and deed through other relevant section, medium and long, and a small part of the increase One Agama): the Offer chanting, large study of the classics, Zen line thirty-seven goods by, the Four Noble Truths through, through the Eightfold Path; recite Pali Thai Sangha Puja.
● Empty as double break, the world of electronic media scripture library of Buddhist scriptures of Buddhism and Chinese Buddhism in English and Japanese language website MULTIPLE cloud development training
1982 college at the same time he started practicing Shaolin martial arts disciple was the Buddhist Academy of Social Sciences graduate, he served as Sichuan University Buddhism
Professional doctoral tutor Professor Chen Bing meditation series and others were learning the Four Noble Truths, the Eightfold Path seven sleep support and original meditation, 1994 in Shenzhen, preaching
Temple monk failed to continue learning at home, holding monks monk precepts and work, in 2000 came into contact with other Chinese Buddhism and developed dozens of original
Buddhist scripture library and other real repair multi-language website, computer hard drives multimedia and mobile tablet instant messaging and social media Sutras, which began back in 2003
Owned training Theravada temples and other short-term meditation and meditation for both monks monastery website and information systems development volunteer resident in 2012 in Xiamen
After the meditation hall and monastery monk Piti sophisticated real repair after training in Hangzhou began to speak Agama with meditation, back to Guangdong in 2014 and specializing in original Buddha
French thirty-seven product while looking over the library by the Thai or international three-ring big ring altar fate, was in Guangdong, Fujian and Zhejiang and other places of meditation temple, temples, retreats point, universities,
Training centers and company taught: Buddhist English, computer English, IELTS, Internet banking; clusterhead French translation of the original Buddha Zen network transmission network, International Entrepreneurs
Retreat and college students, seven felt Satipatthana thirty-seven product support and other real repair.
● has managed multimedia and multi-language Buddhism for Buddhist scripture library website Cloud Management Information System Development Project
The following URL servers in North America outside of China Firewall, mainland users temporarily need a second-generation Internet IP V6 and other advanced networking technologies to visit
Ask, brother and parents a Canadian citizen, I am unmarried without his girlfriend, thirty years of work in the secular monk quit while holding unpaired family did not want to dye dust Boys
Xiangqun Sutra Studying, Practicing, Developing & Training
Xiangqun multilingual original French interpreter training Dover cloud development http: //nyxqss.xqact.com; http: //xg.xqact.com
http: //naxq.wordpress.com; http: //scbbb.wordpress.com
Xiangqun English-Chinese Pali Sutra
English-Japanese translation of the Chinese world Pali Vinaya corresponding section Miscellaneous Agama http: //siebii.xqact.com; http: //xh.xqact.com;
http: //sieii.wordpress.com; http: //bdxq.wordpress.com
Xiangqun Agama Sutra
Thirty-seven products compare with the Four multi-language training http: //hanxq8.xqact.com; http: //xi.xqact.com;
http://scebb.wordpress.com
● Electronic Buddhist Scriptures, multimedia and multi-language Buddhist scripture library site cloud management information system technology capability
Google® Plugin for Eclipse 3.7, App Engine, Apps, Chrome OS, Android;
IBM® Eclipse IDE for scala / java, MyEclipse for Spring; SPSS, SAS® 9.3;
VMware® Player, STS scala / java IDE, Cloud Foundry; Cloudbees Toolkit;
Oracle® JDK 7; UML Lab; Extraction, Lift, AJAX, Structs, OpenOffice;
JOONE; JGAP; JDMP; Knime; Weka; Mallet; LibSVM; ScrumWorks + XP + RUP.
● China (including Hong Kong and Guangdong Fujian and Shanghai dialect), English, Japanese and Esperanto multi-language capability
1991 China CET exam certificates, English vocabulary: 50,000, proficient in English and Buddhist financial software;
Communication and e-commerce on the Internet in English, English-Chinese - English, Japanese and Chinese - Chinese and Japanese and Chinese Shi - Han Shi translation speed: 5 thousand words / day;
Modern American English spoken: fluent English comfortably stroke speed: 50 words per minute; Sogou pinyin stroke;
Dr.eye 8.0, Transtar, Hurricane translation race, the Orient Express, IBM translator, Han Translator;
Mother tongue - Chinese Chinese, Mandarin Mandarin: proficient; Hong Kong dialect Cantonese, Japanese as a Second and the Three Esperanto: Getting Started.
● Education
Department of Information Management Master 1990-1993 Dongbei University of Finance and Economics (Dalian, China)
1982-1986 Nankai University Department of Computer Science University (Tianjin, China)
● Best Contact
Google Talk Video Email: sfebbi@gmail.com; QQ No. 3138060032
Xiangqun Webzen original Buddhist University QQ group number: 437536664; 348850583; 239077043;
And microblogging micro-channel number and 4G phones: XQ18575684947 can automatically answer a call, recording
Please refer to the North American website (wall) http://nyxqss.xqact.com

ソーシャルネットワーク候補がクラウドコンピュ

ソーシャルネットワーク候補がクラウドコンピューティングの伝送の発展を促進するために、多言語の世界ジャーナル英語と日本語仏教の経典は、オリジナルのマスターのトレーニング教授、任意のWebサイトの開発ディレクター、教師の後、広州、深セン、香港の旧国家重点大学の先生を比較し、面接を修復するための情報と研究の富を提供しますウェブゼンはティーチ改訂版を開発したネットワーク伝送の釈迦牟尼仏ダルマ多言語マルチメディアネットワーク、元の翻訳の元、30年分裂
●研究は、他の人が言うの練習を言うように、有人、その意味を考えて、悟りを開いた三ダルマシール四諦、元ダルマ八重のパスのいずれかの既知の行を唱えます
教師としての説法では、部門の戒律に、座禅で次のように教えている。複数の言語を話す元ダルマアガマチベットの仏と漢チュアン呉カイの長老たちはアガマ、Yuanheng寺上座部大蔵経翻訳と翻訳上座部を翻訳パーリ語、上座大蔵経の日本語訳(中長期四分位ドロ他の種々の修復アガマと行動他の関連部を介して、その増加Oneアガマのごく一部):オファーは古典の、大規模な研究を唱え、八重のパスを介して、四諦、禅ライン三〇から七品を通じ、;パーリ語タイサンガプジャを暗唱。
ダブルブレイク、英語で仏教と中国仏教の仏典の電子メディア経典ライブラリと日本語のウェブサイト複数のクラウド開発研修の世界として●空
彼は少林寺武術の弟子の練習を開始したと同時に、1982年の大学は、彼は四川大学仏教を務め、仏教アカデミー社会科学の卒業生でした
プロの博士課程の家庭教師の教授陳ビング瞑想シリーズなどが、深センで1994、四諦、八重パス7睡眠サポートと元の瞑想を学んで説教しました。
寺の僧侶は、2000年に他の中国の仏教との接触に入って来たと、元の数十を開発し、僧侶たちが教訓と仕事を僧保持、自宅で学習を続けることができませんでした
仏教経典のライブラリや他の実際の修理の多言語ウェブサイト、2003年に戻って始まったコンピュータのハードドライブ、マルチメディア、モバイル、タブレット、インスタントメッセージングやソーシャルメディア写経、
所有トレーニング上座部の寺院やアモイで2012年に修道士の修道院のウェブサイトや情報システム開発ボランティア常駐の両方のためのその他の短期瞑想と瞑想
瞑想ホールと修道院の修道士の後杭州での研修後ピティ洗練された本物の修復は2014年に戻って広東省に、瞑想とアガマを話すようになったし、元の仏に特化
フランス三〇から七製品のタイや国際三環大きなリング祭壇の運命によってライブラリーの上に見ながら、広東省、福建省、浙江省と瞑想寺の他の場所にあった、寺院は、ポイント、大学を後退します、
トレーニングセンターや企業は次のように教えている仏教の英語、コンピュータ、英語、IELTS、インターネットバンキングを、元の仏禅ネットワーク伝送ネットワークのクラスタヘッドフランス語の翻訳、国際起業家を
リトリートと大学生、7は四念処三〇から七製品サポートおよびその他の実際の修理を感じました。
●仏教経典の図書館のウェブサイトクラウド管理情報システム開発プロジェクトのためのマルチメディアおよび多言語の仏教を管理しています
中国ファイアウォールの外側北米で次のURLサーバは、本土のユーザーが一時的に訪問する第二世代のインターネットIP V6およびその他の高度なネットワーク技術を必要とします
私は彼のガールフレンドなし未婚だ、兄と両親カナダの市民を掲載し、不対家族を保持するダスト·ボーイズを染めたくなかった世俗僧での作業の30年を終了
Xiangqunスートラ、勉強練習、開発&トレーニング
Xiangqun多言語オリジナルのフランス語通訳トレーニングドーバーのクラウド開発のhttp://nyxqss.xqact.com;のhttp://xg.xqact.com
のhttp://naxq.wordpress.com;のhttp://scbbb.wordpress.com
Xiangqun英語 - 中国語パーリ語スートラ
中国の世界の英語 - 日本語翻訳パーリVinaya対応するセクションその他アガマのhttp://siebii.xqact.com;のhttp://xh.xqact.com。
のhttp://sieii.wordpress.com;のhttp://bdxq.wordpress.com
Xiangqunアガマスートラ
37個の製品が四多言語訓練のhttpと比較://hanxq8.xqact.com;のhttp://xi.xqact.com。
http://scebb.wordpress.com
●電子仏典、マルチメディア、多言語の仏教経典ライブラリサイトクラウド管理情報システム技術能力
Eclipseの3.7、App Engineの、アプリ、ChromeのOS、Android用Google®プラグイン。
スカラ/ javaに関するIBM®のEclipse IDE、春のためMyEclipseが、SPSS、SAS(登録商標)9.3。
VMware®のプレーヤー、STSのScala / JavaのIDE、クラウドファウンドリー、CloudBeesのツールキット。
スキップOracle JDK 7、UMLラボ、抽出、リフト、AJAX、構造体、OpenOfficeの。
JOONE; JGAP; JDMP; KNIME、ウェカ、マレット、LIBSVM; ScrumWorks + XP + RUP。
、英語、日本語、エスペラント多言語機能(香港と広東省、福建省、上海の方言を含む)●中国
1991中国CET試験の証明書、英語の語彙:50,000、英語と仏教の金融ソフトウェアに堪能。
英語でのインターネット上の通信や電子商取引、英語 - 中国語 - 英語、日本語、中国語 - 中国と日本と中国石 - 漢市の並進速度:5000の言葉/日;
現代アメリカ英語音声:快適に流暢な英語ストローク速度:毎分50語; Sogouピンのストロークを、
Dr.eye 8.0、Transtar、ハリケーン翻訳レース、オリエントエクスプレス、IBM翻訳、漢翻訳;
母語 - 中国語、マンダリンマンダリン:堪能;第二、第三エスペラントのような香港の方言広東語、日本語:入門。
●教育
情報管理学科財政と経済の修士1990-1993東北大学(大連、中国)
コンピュータサイエンス大学の1982-1986南開大学部門(天津、中国)
●最優秀コンタクト
Googleトークのビデオ電子メール:sfebbi@gmail.com; QQ番号3138060032
Xiangqunウェブゼン元の仏教大学QQグループ番号:437536664; 348850583; 239077043;
とマイクロブログのマイクロチャネル番号および4G携帯電話:XQ18575684947が自動的にコールに応答することができ、記録
北米のWebサイトを参照してください(壁)http://nyxqss.xqact.com

應聘社交網傳推廣云計算開發,中華英日世多語言原始佛典比較研修教授法師,原

應聘社交網傳推廣云計算開發,中華英日世多語言原始佛典比較研修教授法師,原為廣州某全國重點大學教師,後在深港任網站開發總監兼教師,面試時將提供教研脩大量資料原件,30年本師釋迦牟尼佛原始佛法多語多媒體網譯網傳網禪研發教修證
●研究,念誦,思維其義,受持,如說修行,為他人說,證悟三法印四聖諦,合一知行原始佛法八正道
以正法為師,以戒律為師,帶禪修教禪法:多語原始佛法之漢傳佛光阿含藏和悟慈長老譯阿含經,元亨寺漢譯南傳大藏經和英譯南傳巴利聖典,日譯南傳大藏經(四分修多羅等雜阿含和契經等相應部,中,長,增壹阿含和小部):入出息念經,大念處經,禪行三十七品經,四諦經,八正道經;背誦泰國僧團巴利課誦。
●空有一如雙破,人間佛教之電子佛典多媒體藏經閣和中華英日世多語言佛教網站雲計算開發培訓
1982年讀大學開始練少林武功同時依止當時中國社會科學院佛學研究生畢業,後任四川大學佛學
專業博士生導師的陳兵教授禪修系列叢書等修學四聖諦,七覺支和八正道原始禪法,1994年在深圳弘法
寺等出家未果,繼續在家裡出家學持僧人戒律和工作,2000年開始接觸其它漢傳佛教並研發數十個原始
佛法實修多語言藏經閣等網站,電腦硬盤多媒體和手機平板即時通訊和社交媒體藏經閣,2003年開始回
歸研修南傳上座部等禪法和寺院短期出家禪修同時為寺院網站和信息系統開發義工,2012年常住廈門
禪堂和寺院精進實修後披剃出家,在杭州參加培訓後開始講阿含經帶禪修,2014年回廣東並專修原始佛
法三十七道品同時尋找受泰國比庫戒或國際三壇大戒緣分,曾在粵閩浙等地禪修道場,寺院,共修點,大學,
培訓中心和公司教授過:佛教英語,計算機英語,雅思,網絡金融;向群原始佛法網譯網傳網禪,國際企業家
和大學生禪修營,四念處和七覺支等三十七道品實修.
●曾管理多媒體佛典藏經閣和多語言佛教網站雲計算管理信息系統開發項目
以下網址服務器均在中國防火牆外之北美,大陸網友暫時需要第二代互聯網IP V6等高級網絡技術才能訪
問,兄弟和父母為加拿大公民,本人為未婚無女友,三十多年在世俗中工作而持出家戒,未成家不染欲塵童男
Xiangqun Sutra Studying,Practicing,Developing & Training
向群多語原始佛法網傳譯研修雲開發http://nyxqss.xqact.com;http://xg.xqact.com
http://naxq.wordpress.com;http://scbbb.wordpress.com
Xiangqun English-Chinese Pali Sutra
中華英日世譯巴利相應部雜阿含律藏http://siebii.xqact.com;http://xh.xqact.com;
http://sieii.wordpress.com;http://bdxq.wordpress.com
Xiangqun Agama Sutra
三十七道品與四聖諦多語言比較研修http://hanxq8.xqact.com;http://xi.xqact.com;
http://scebb.wordpress.com
●電子佛典,多媒體藏經閣與多語言佛教網站雲計算管理信息系統開發技術能力
Google® Plugin for Eclipse 3.7,App Engine,Apps,Chrome OS,Android;
IBM® Eclipse IDE for scala/java,MyEclipse for Spring;SPSS,SAS® 9.3;
VMware® Player,STS scala/java IDE,Cloud Foundry;Cloudbees Toolkit;
Oracle® JDK 7;UML Lab;Extraction,Lift,AJAX,Structs,OpenOffice;
JOONE;JGAP;JDMP;Knime;Weka;Mallet;LibSVM;ScrumWorks+XP+RUP.
●中華(含粵港閩台滬方言),英,日和世界語多門語言能力
1991 中國英語六級統考證書,英語詞彙量:5萬,精通金融軟件和佛教英語;
互聯網上英文溝通與電子商務,英漢-漢英,日漢-漢日和世漢-漢世翻譯速度:5千字/天;
現代美國英語口語:流利,中英文盲打五筆速度:每分鐘50字;搜狗五筆加拼音;
譯典通8.0,譯星,狂​​飆譯族,東方快車,IBM翻譯家,Han Translator;
母語-華文漢語,國語普通話:精通;香港話粵語,二外日語和三外世界語:入門.
●教育
碩士1990-1993 東北財經大學信息管理系(中國大連)
大學1982-1986 南開大學計算機系(中國天津)
●最佳聯繫方式
Google Talk視頻電子郵件:sfebbi@gmail.com;QQ號3138060032
向群網禪原始佛教大學QQ群號:437536664;348850583;239077043;
微信兼微博號與4G手機:XQ18575684947可自動接聽來電,請錄音
請詳見北美網站(牆外)http://nyxqss.xqact.com

空有一如双破释向群申请开辟原始佛法多语比较研修专栏 已经发表一万篇以

空有一如双破释向群申请开辟原始佛法多语比较研修专栏
已经发表一万篇以上文章于中港等全球媒体,现申请开辟佛教报纸杂志期刊电台电视台,
社交论坛网站和丛书的向群原始佛法多语言网禅比较研修研发专栏,请电子邮件或QQ微信,
其它资料详见北美网站:http://nyxqss.xqact.com
曾覆盖全球媒体一览表
Xiangqun Global Stock Index Algorithmic Cloud Trading
向群港澳新美日股指ETF算法云交易http://www.xqact.com
Global English-Chinese Billingual Internet New Media:
曾覆盖全球英华双语网站的向群专栏一览表(1993-2000):
美国在线证券信息网,香港中国通,China Online中国金网,China Financial Market中国金融市场,深圳证券交易所巨潮互联网,深圳热线,珠海窗口,联合国宁波信息港等
Global Traditional English Media:Radio Singapore International,
Asiaweek,Shenzhen Daily
新加坡和香港湾区等亚太华文媒体:新加坡国际广播电台,经济导报周刊(香港),深星时报(香港),亚洲周刊(香港),证券时报,深圳商报,金融早报,投资导报财源周刊,天骥(基金)双月刊,深圳有线电视,股市动态分析周刊,声讯台热线:君盛,亿通,粤港信息日报,信息时报,特区与港澳经济月刊(暨南大学),南方都市报,羊城晚报,广州日报,亚太经济时报,华商时报,广东证券业杂志
上海和北京等中国大城市华文媒体:上海证券报,证券市场研究周刊(上海),中国信息报证券周刊第一版第一条算法预测专栏,信息早报,中国证券评估杂志,中国证券报,证券市场周刊,证券研究周刊,中国证券业月刊,金融时报,华北信息报天津证券,大众投资指南杂志(天津),重庆经济日报,证券信息报(杭州),华东信息报亚洲证券(无锡),期货导报(郑州),扬子晚报(南京),四川经济报(成都),无锡日报
研究,念诵,思维其义,受持,如说修行,为他人说,证悟三法印四圣谛,合一知行原始佛法八正道
以正法为师,以戒律为师,带禅修教禅法:多语原始佛法之汉传佛光阿含藏和悟慈长老译阿含经,元亨寺
汉译南传大藏经和英译南传巴利圣典,日译南传大藏经(四分修多罗等杂阿含和契经等相应部,,,增壹
阿含和小部):入出息念经,大念处经,禅行三十七品经,四谛经,八正道经;背诵泰国僧团巴利课诵。
空有一如双破,人间佛教之电子佛典多媒体藏经阁和中华英日世多语言佛教网站云计算开发培训
1982年读大学开始练少林武功同时依止当时中国社会科学院佛学研究生毕业,后任四川大学佛学
专业博士生导师的陈兵教授禅修系列丛书等修学四圣谛,七觉支和八正道原始禅法,1994年在深圳弘法
寺等出家未果,继续在家里出家学持僧人戒律和工作,2000年开始接触其它汉传佛教并研发数十个原始
佛法实修多语言藏经阁等网站,电脑硬盘多媒体和手机平板即时通讯和社交媒体藏经阁,2003年开始回
归研修南传上座部等禅法和寺院短期出家禅修同时为寺院网站和信息系统开发义工,2012年常住厦门
禅堂和寺院精进实修后披剃出家,在杭州参加培训后开始讲阿含经带禅修,2014年回广东并专修原始佛
法三十七道品同时寻找受泰国比库戒或国际三坛大戒缘分,曾在粤闽浙等地禅修道场,寺院,共修点,大学,
培训中心和公司教授过:佛教英语,计算机英语,雅思,网络金融;向群原始佛法网译网传网禅,国际企业家
和大学生禅修营,四念处和七觉支等三十七道品实修.
曾管理多媒体佛典藏经阁和多语言佛教网站云计算管理信息系统开发项目
以下网址服务器均在中国防火墙外之北美,大陆网友暂时需要第二代互联网IP V6等高级网络技术才能访问,
兄弟和父母全家为加拿大公民,本人为未婚无女友,三十多年在世俗中工作而持出家戒,未成家不染欲尘童男
Xiangqun Sutra Studying,Practicing,Developing & Training
向群多语原始佛法网传译研修云开发http://nyxqss.xqact.com;http://xg.xqact.com
Xiangqun English-Chinese Pali Sutra
中华英日世译巴利相应部杂阿含律藏http://siebii.xqact.com;http://xh.xqact.com;
Xiangqun Agama Sutra
三十七道品与四圣谛多语言比较研修http://hanxq8.xqact.com;http://xi.xqact.com;
中华(含粤港闽台沪方言),,日和世界语多门语言能力
1991 中国英语六级统考证书,英语词汇量:5,精通金融软件和佛教英语;
互联网上英文沟通与电子商务,英汉-汉英,日汉-汉日和世汉-汉世翻译速度:5千字/;
现代美国英语口语:流利,中英文盲打五笔速度:每分钟50;搜狗五笔加拼音;
译典通8.0,译星,狂飙译族,东方快车,IBM翻译家,Han Translator;
母语-华文汉语,国语普通话:精通;香港话粤语,二外日语和三外世界语:入门.
教育
硕士 1990-1993 东北财经大学信息管理系(中国大连)
大学 1982-1986 南开大学计算机系(中国天津)
最佳联系方式
Google Talk视频电子邮件:sfebbi@gmail.com;QQ3138060032
向群网禅原始佛教大学QQ群号:437536664;348850583;239077043;
微信兼微博号与4G手机:XQ18575684947可自动接听来电,请录音

请详见北美网站(墙外)http://nyxqss.xqact.com

泰语简历

ผู้สมัครเครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของการส่งคอมพิวเตอร์เมฆหลายภาษาทั่วโลกวารสารภาษาอังกฤษและพระไตรปิฎกญี่ปุ่นเปรียบเทียบอาจารย์การฝึกอบรมปริญญาโทเดิมเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สำคัญของชาติในกวางโจวเซินเจิ้นและฮ่องกงหลังจากที่ผู้อำนวยการพัฒนาเว็บไซต์ใด ๆ และครูจะให้ความมั่งคั่งของข้อมูลและการวิจัยเพื่อซ่อมแซมสัมภาษณ์ เดิมส่วน 30 ปีของพระพุทธเจ้าศากยมุนีธรรมะพูดได้หลายภาษาเครือข่ายมัลติมีเดียแปลต้นฉบับของการส่งผ่านเครือข่ายการพัฒนา Webzen สอนฉบับแก้ไข
●การศึกษาสวดมนต์คิดความหมายของมัน, บรรจุ, การปฏิบัติสำหรับคนอื่น ๆ ที่จะบอกว่าบอกว่าพุทธะธรรมะสามซีลอริยสัจ, หนึ่งบรรทัดรู้จักเส้นทางเดิมธรรมะ Eightfold
ธรรมในฐานะที่เป็นครูเพื่อศีลของแผนกที่มีการทำสมาธิเซนสอนภาษาเดิม Agama ธรรมะของพระพุทธเจ้าในทิเบตและฮันชวนผู้สูงอายุวูจิแปล Agama, Yuanheng วัด
พระไตรปิฎกเถรวาทแปลและการแปลภาษาบาลีเถรวาท, ญี่ปุ่นแปลพระไตรปิฎกเถรวาท (interquartile Doro อื่น ๆ เบ็ดเตล็ด Agama ซ่อมแซมและการกระทำผ่านกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ยาวเพิ่มขึ้นหนึ่ง Agama และส่วนเล็ก ๆ ) : เสนอสวดมนต์การศึกษาขนาดใหญ่ที่คลาสสิกสายผลิตภัณฑ์เซนสามสิบเจ็ดคือหลังจากอริยสัจ, eightfold ทางผ่าน; ท่องบาลีไทยสังฆะบูชา
●เปล่าแบ่งเป็นสองโลกของพระคัมภีร์ห้องสมุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาและพุทธศาสนาของจีนในภาษาอังกฤษและเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นหลายการฝึกอบรมการพัฒนาระบบคลาวด์
ในปี 1982 มหาวิทยาลัยเริ่มต้นในการฝึกศิษย์เส้าหลินเป็นศิลปะการต่อสู้พร้อมกันเรียนปริญญาโท CASS ของพุทธศาสนาพุทธเขาทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยเสฉวน
ครูเอกมืออาชีพศาสตราจารย์เฉินซีรีส์การทำสมาธิ Bing และอื่น ๆ ได้เรียนรู้อริยสัจ, eightfold ทางเจ็ดสนับสนุนการนอนหลับและการทำสมาธิเดิมปี 1994 ในเซินเจิ้น, พระธรรมเทศนา
พระภิกษุสงฆ์วัดล้มเหลวในการดำเนินการต่อการเรียนรู้ที่บ้านพระสงฆ์พระสงฆ์ถือศีลและการทำงานในปี 2000 เข้ามาติดต่อกับพุทธศาสนาในจีนอื่น ๆ และการพัฒนาหลายสิบของเดิม
ห้องสมุดพระคัมภีร์พุทธศาสนาและการซ่อมแซมอื่น ๆ จริงเว็บไซต์หลายภาษาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียฮาร์ดไดรฟ์และแท็บเล็ตมือถือส่งข้อความทันทีและสื่อสังคมพระสูตรซึ่งเริ่มกลับมาในปี 2003
วัดเถรวาทการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าของและการทำสมาธิระยะสั้นอื่น ๆ และการทำสมาธิสำหรับเว็บไซต์ทั้งวัดพระสงฆ์และระบบสารสนเทศการพัฒนาอาสาสมัครมีถิ่นที่อยู่ในปี 2012 ในเซียะเหมิ
หลังจากที่ฮอลล์และการทำสมาธิที่วัดพระภิกษุสงฆ์ที่มีความซับซ้อนซ่อมแซมปิติจริงหลังการฝึกอบรมในหางโจวเริ่มพูด Agama กับการทำสมาธิกลับไปที่มณฑลกวางตุ้งในปี 2014 และมีความเชี่ยวชาญในพระพุทธรูปเดิม
ฝรั่งเศสผลิตภัณฑ์สามสิบเจ็ดในขณะที่มองผ่านห้องสมุดโดยไทยหรือต่างประเทศสามแหวนแหวนขนาดใหญ่ชะตากรรมแท่นบูชาอยู่ในมณฑลกวางตุ้งฝูเจี้ยนและเจ้อเจียงและสถานที่อื่น ๆ ของวัดทำสมาธิ, วัด, จุดถอยมหาวิทยาลัย
ศูนย์ฝึกอบรมและ บริษัท ที่สอนทางพุทธศาสนาภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ, IELTS, ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต; clusterhead แปลภาษาฝรั่งเศสของเครือข่ายเซนพระพุทธรูปเดิมเครือข่ายการส่งผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
รีทรีทและนักศึกษาเจ็ดรู้สึก Satipatthana สนับสนุนผลิตภัณฑ์สามสิบเจ็ดและการซ่อมแซมอื่น ๆ จริง
●มีการจัดการมัลติมีเดียและพุทธศาสนาหลายภาษาสำหรับห้องสมุดคัมภีร์พุทธเว็บไซต์เมฆจัดการข้อมูลโครงการพัฒนาระบบ
เซิร์ฟเวอร์ URL ต่อไปนี้ในทวีปอเมริกาเหนือนอกประเทศจีน Firewall ผู้ใช้แผ่นดินใหญ่ชั่วคราวต้องมีรุ่นที่สองอินเทอร์เน็ต IP V6 และเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูงในการเยี่ยมชม
ขอให้พี่ชายและพ่อแม่ของพลเมืองของประเทศแคนาดาผมยังไม่ได้แต่งงานโดยไม่ต้องแฟนสาวของเขาสามสิบปีของการทำงานในพระภิกษุสงฆ์ฆราวาสเลิกในขณะที่ถือค​​รอบครัว unpaired ไม่ต้องการที่จะย้อมเด็กฝุ่น
พระสูตร Xiangqun การศึกษา, การฝึกซ้อม, การพัฒนาและการฝึกอบรม
Xiangqun ล่ามพูดได้หลายภาษาฝรั่งเศสเดิมการฝึกอบรมการพัฒนาโดเวอร์เมฆ http: //nyxqss.xqact.com; http: //xg.xqact.com
http: //naxq.wordpress.com; http: //scbbb.wordpress.com
Xiangqun ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาบาลีพระสูตร
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลของโลกที่จีนบาลีพระวินัยส่วนที่สอดคล้องกันเบ็ดเตล็ด Agama http: //siebii.xqact.com; http: //xh.xqact.com;
http: //sieii.wordpress.com; http: //bdxq.wordpress.com
Xiangqun Agama พระสูตร
ผลิตภัณฑ์สามสิบเจ็ดเปรียบเทียบกับสี่การฝึกอบรมหลายภาษา http: //hanxq8.xqact.com; http: //xi.xqact.com;
http://scebb.wordpress.com
●คัมภีร์พระพุทธศาสนาอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียและหลายภาษาห้องสมุดคัมภีร์พุทธเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์
Google®ปลั๊กอินสำหรับ Eclipse 3.7 App Engine, Apps, Chrome OS, Android;
IBM® Eclipse IDE สำหรับสกาล่า / java, MyEclipse สำหรับฤดูใบไม้ผลิ; SPSS, SAS® 9.3;
VMware® Player, STS IDE สกาล่า / java, Cloud Foundry; Cloudbees Toolkit;
Oracle® JDK 7; UML Lab; สกัด, ลิฟท์, AJAX, Structs, OpenOffice;
JOONE; JGAP; JDMP; Knime; Weka; ตะลุมพุก; LibSVM; ScrumWorks XP + + โฟโต้
●จีน (รวมฮ่องกงและกวางตุ้งฝูเจี้ยนและภาษา Shanghai), อังกฤษ, ญี่ปุ่นและภาษาความสามารถในหลายภาษา
1991 จีน CET ใบรับรองการสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ: 50,000 ความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและซอฟต์แวร์ทางการเงินพุทธ;
การสื่อสารและ e-Commerce บนอินเทอร์เน็ตในภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน - อั​​งกฤษ, ญี่ปุ่นและจีน - จีนและญี่ปุ่นและจีนชิ - ความเร็วในการแปลฮันชิ: 5000 คำ / วัน
อเมริกันสมัย​​ใหม่พูดภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษได้คล่องสะดวกสบายความเร็วจังหวะ: 50 คำต่อนาทีจังหวะ Sogou พินอิน;
Dr.eye 8.0 Transtar แข่งพายุเฮอริเคนแปล Orient Express, แปล IBM, ฮันนักแปล;
ภาษาแม่ - จีนแมนดารินโรงแรมแมนดาริน: เก่งฮ่องกงกวางตุ้งภาษาญี่ปุ่นอย่างที่สองและสามภาษา: การเริ่มต้น
การศึกษา●
กรมปริญญาโทการจัดการข้อมูล 1990-1993 Dongbei มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ (ต้าเหลียนประเทศจีน)
1982-1986 มหาวิทยาลัย Nankai กรมมหาวิทยาลัยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียนจิน, จีน)
●การสัมผัสที่ดีที่สุด
Google Talk วิดีโออีเมล์: sfebbi@gmail.com; QQ เลขที่ 3138060032
Xiangqun Webzen เดิมมหาวิทยาลัยพุทธกลุ่มหมายเลข QQ: 437536664; 348850583; 239077043;
และ microblogging จำนวนไมโครช่องและโทรศัพท์ 4G: XQ18575684947 จะสามารถรับสายบันทึก
โปรดดูที่เว็บไซต์ของนอร์ทอเมริกัน (ผนัง) http://nyxqss.xqact.comผู้สมัครเครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของการส่งคอมพิวเตอร์เมฆหลายภาษาทั่วโลกวารสารภาษาอังกฤษและพระไตรปิฎกญี่ปุ่นเปรียบเทียบอาจารย์การฝึกอบรมปริญญาโทเดิมเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สำคัญของชาติในกวางโจวเซินเจิ้นและฮ่องกงหลังจากที่ผู้อำนวยการพัฒนาเว็บไซต์ใด ๆ และครูจะให้ความมั่งคั่งของข้อมูลและการวิจัยเพื่อซ่อมแซมสัมภาษณ์ เดิมส่วน 30 ปีของพระพุทธเจ้าศากยมุนีธรรมะพูดได้หลายภาษาเครือข่ายมัลติมีเดียแปลต้นฉบับของการส่งผ่านเครือข่ายการพัฒนา Webzen สอนฉบับแก้ไข
●การศึกษาสวดมนต์คิดความหมายของมัน, บรรจุ, การปฏิบัติสำหรับคนอื่น ๆ ที่จะบอกว่าบอกว่าพุทธะธรรมะสามซีลอริยสัจ, หนึ่งบรรทัดรู้จักเส้นทางเดิมธรรมะ Eightfold
ธรรมในฐานะที่เป็นครูเพื่อศีลของแผนกที่มีการทำสมาธิเซนสอนภาษาเดิม Agama ธรรมะของพระพุทธเจ้าในทิเบตและฮันชวนผู้สูงอายุวูจิแปล Agama, Yuanheng วัด
พระไตรปิฎกเถรวาทแปลและการแปลภาษาบาลีเถรวาท, ญี่ปุ่นแปลพระไตรปิฎกเถรวาท (interquartile Doro อื่น ๆ เบ็ดเตล็ด Agama ซ่อมแซมและการกระทำผ่านกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ยาวเพิ่มขึ้นหนึ่ง Agama และส่วนเล็ก ๆ ) : เสนอสวดมนต์การศึกษาขนาดใหญ่ที่คลาสสิกสายผลิตภัณฑ์เซนสามสิบเจ็ดคือหลังจากอริยสัจ, eightfold ทางผ่าน; ท่องบาลีไทยสังฆะบูชา
●เปล่าแบ่งเป็นสองโลกของพระคัมภีร์ห้องสมุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาและพุทธศาสนาของจีนในภาษาอังกฤษและเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นหลายการฝึกอบรมการพัฒนาระบบคลาวด์
ในปี 1982 มหาวิทยาลัยเริ่มต้นในการฝึกศิษย์เส้าหลินเป็นศิลปะการต่อสู้พร้อมกันเรียนปริญญาโท CASS ของพุทธศาสนาพุทธเขาทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยเสฉวน
ครูเอกมืออาชีพศาสตราจารย์เฉินซีรีส์การทำสมาธิ Bing และอื่น ๆ ได้เรียนรู้อริยสัจ, eightfold ทางเจ็ดสนับสนุนการนอนหลับและการทำสมาธิเดิมปี 1994 ในเซินเจิ้น, พระธรรมเทศนา
พระภิกษุสงฆ์วัดล้มเหลวในการดำเนินการต่อการเรียนรู้ที่บ้านพระสงฆ์พระสงฆ์ถือศีลและการทำงานในปี 2000 เข้ามาติดต่อกับพุทธศาสนาในจีนอื่น ๆ และการพัฒนาหลายสิบของเดิม
ห้องสมุดพระคัมภีร์พุทธศาสนาและการซ่อมแซมอื่น ๆ จริงเว็บไซต์หลายภาษาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียฮาร์ดไดรฟ์และแท็บเล็ตมือถือส่งข้อความทันทีและสื่อสังคมพระสูตรซึ่งเริ่มกลับมาในปี 2003
วัดเถรวาทการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าของและการทำสมาธิระยะสั้นอื่น ๆ และการทำสมาธิสำหรับเว็บไซต์ทั้งวัดพระสงฆ์และระบบสารสนเทศการพัฒนาอาสาสมัครมีถิ่นที่อยู่ในปี 2012 ในเซียะเหมิ
หลังจากที่ฮอลล์และการทำสมาธิที่วัดพระภิกษุสงฆ์ที่มีความซับซ้อนซ่อมแซมปิติจริงหลังการฝึกอบรมในหางโจวเริ่มพูด Agama กับการทำสมาธิกลับไปที่มณฑลกวางตุ้งในปี 2014 และมีความเชี่ยวชาญในพระพุทธรูปเดิม
ฝรั่งเศสผลิตภัณฑ์สามสิบเจ็ดในขณะที่มองผ่านห้องสมุดโดยไทยหรือต่างประเทศสามแหวนแหวนขนาดใหญ่ชะตากรรมแท่นบูชาอยู่ในมณฑลกวางตุ้งฝูเจี้ยนและเจ้อเจียงและสถานที่อื่น ๆ ของวัดทำสมาธิ, วัด, จุดถอยมหาวิทยาลัย
ศูนย์ฝึกอบรมและ บริษัท ที่สอนทางพุทธศาสนาภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ, IELTS, ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต; clusterhead แปลภาษาฝรั่งเศสของเครือข่ายเซนพระพุทธรูปเดิมเครือข่ายการส่งผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
รีทรีทและนักศึกษาเจ็ดรู้สึก Satipatthana สนับสนุนผลิตภัณฑ์สามสิบเจ็ดและการซ่อมแซมอื่น ๆ จริง
●มีการจัดการมัลติมีเดียและพุทธศาสนาหลายภาษาสำหรับห้องสมุดคัมภีร์พุทธเว็บไซต์เมฆจัดการข้อมูลโครงการพัฒนาระบบ
เซิร์ฟเวอร์ URL ต่อไปนี้ในทวีปอเมริกาเหนือนอกประเทศจีน Firewall ผู้ใช้แผ่นดินใหญ่ชั่วคราวต้องมีรุ่นที่สองอินเทอร์เน็ต IP V6 และเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูงในการเยี่ยมชม
ขอให้พี่ชายและพ่อแม่ของพลเมืองของประเทศแคนาดาผมยังไม่ได้แต่งงานโดยไม่ต้องแฟนสาวของเขาสามสิบปีของการทำงานในพระภิกษุสงฆ์ฆราวาสเลิกในขณะที่ถือค​​รอบครัว unpaired ไม่ต้องการที่จะย้อมเด็กฝุ่น
พระสูตร Xiangqun การศึกษา, การฝึกซ้อม, การพัฒนาและการฝึกอบรม
Xiangqun ล่ามพูดได้หลายภาษาฝรั่งเศสเดิมการฝึกอบรมการพัฒนาโดเวอร์เมฆ http: //nyxqss.xqact.com; http: //xg.xqact.com
http: //naxq.wordpress.com; http: //scbbb.wordpress.com
Xiangqun ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาบาลีพระสูตร
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลของโลกที่จีนบาลีพระวินัยส่วนที่สอดคล้องกันเบ็ดเตล็ด Agama http: //siebii.xqact.com; http: //xh.xqact.com;
http: //sieii.wordpress.com; http: //bdxq.wordpress.com
Xiangqun Agama พระสูตร
ผลิตภัณฑ์สามสิบเจ็ดเปรียบเทียบกับสี่การฝึกอบรมหลายภาษา http: //hanxq8.xqact.com; http: //xi.xqact.com;
http://scebb.wordpress.com
●คัมภีร์พระพุทธศาสนาอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียและหลายภาษาห้องสมุดคัมภีร์พุทธเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์
Google®ปลั๊กอินสำหรับ Eclipse 3.7 App Engine, Apps, Chrome OS, Android;
IBM® Eclipse IDE สำหรับสกาล่า / java, MyEclipse สำหรับฤดูใบไม้ผลิ; SPSS, SAS® 9.3;
VMware® Player, STS IDE สกาล่า / java, Cloud Foundry; Cloudbees Toolkit;
Oracle® JDK 7; UML Lab; สกัด, ลิฟท์, AJAX, Structs, OpenOffice;
JOONE; JGAP; JDMP; Knime; Weka; ตะลุมพุก; LibSVM; ScrumWorks XP + + โฟโต้
●จีน (รวมฮ่องกงและกวางตุ้งฝูเจี้ยนและภาษา Shanghai), อังกฤษ, ญี่ปุ่นและภาษาความสามารถในหลายภาษา
1991 จีน CET ใบรับรองการสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ: 50,000 ความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและซอฟต์แวร์ทางการเงินพุทธ;
การสื่อสารและ e-Commerce บนอินเทอร์เน็ตในภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน - อั​​งกฤษ, ญี่ปุ่นและจีน - จีนและญี่ปุ่นและจีนชิ - ความเร็วในการแปลฮันชิ: 5000 คำ / วัน
อเมริกันสมัย​​ใหม่พูดภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษได้คล่องสะดวกสบายความเร็วจังหวะ: 50 คำต่อนาทีจังหวะ Sogou พินอิน;
Dr.eye 8.0 Transtar แข่งพายุเฮอริเคนแปล Orient Express, แปล IBM, ฮันนักแปล;
ภาษาแม่ - จีนแมนดารินโรงแรมแมนดาริน: เก่งฮ่องกงกวางตุ้งภาษาญี่ปุ่นอย่างที่สองและสามภาษา: การเริ่มต้น
การศึกษา●
กรมปริญญาโทการจัดการข้อมูล 1990-1993 Dongbei มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ (ต้าเหลียนประเทศจีน)
1982-1986 มหาวิทยาลัย Nankai กรมมหาวิทยาลัยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียนจิน, จีน)
●การสัมผัสที่ดีที่สุด
Google Talk วิดีโออีเมล์: sfebbi@gmail.com; QQ เลขที่ 3138060032
Xiangqun Webzen เดิมมหาวิทยาลัยพุทธกลุ่มหมายเลข QQ: 437536664; 348850583; 239077043;
และ microblogging จำนวนไมโครช่องและโทรศัพท์ 4G: XQ18575684947 จะสามารถรับสายบันทึก
โปรดดูที่เว็บไซต์ของนอร์ทอเมริกัน (ผนัง) http://nyxqss.xqact.com